Het ontstaan van de stichting

De stichting met de naam “Sjtichting Genealogiek Sjènne” is gevestigd te Schinnen. Aanvankelijk stelde men zich tot doel de geschiedenis van de gemeente Schinnen, middels boeken, wandelgidsen, wandeltochten en filmdocumentaires, beter onder de aandacht van de inwoners te brengen. Al snel interesseerden zich ook inwoners en instellingen uit andere gemeenten voor het project en werd geconstateerd, dat de geschiedenis niet eenzijdig voor een dorp of gemeente geschreven kon worden. Deze historie is te zeer verweven met gebeurtenissen uit de regio ja zelft uit Europa! En dat maakt het onderzoek en ook het beschrijven net extra spannend.

De stichting heeft haar werkgebied inmiddels vergroot en verdeeld in een rand-, onderzoeks- en focusgebied. Het randgebied wordt door Europa gevormd, het onderzoeksgebied afgebakend door de plaatsen Roermond in het noorden, Luik in het zuiden, Tongeren in het westen en Keulen in het oosten. Het focusgebied is de regio westelijke mijnstreek. Echter, bij ons eerste thema bleek al, dat het focusgebied voor wat betreft de Bokkerijders vergroot moest worden tot de Euregio. De stichting werkt inmiddels samen met de provincie Limburg, heemkundeverenigingen, het internationale Limburgse Bokkerijdersgenootschap, de VVV Zuid-Limburg, het streekmuseum Schippersbeurs te Elsloo en vele anderen.

Structuur van de stichting

 

De structuur van de “Sjtichting Genealogiek Sjènne” bestaat uit een dagelijks bestuur en een aantal commissies. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Frits Schoonbrood als voorzitter, Jo Meens als secretaris en Sjef Meens als penningmeester.

Daarnaast heeft de stichting een aantal werkcommissies met ieder een eigen voorzitter. De volgende commissies zijn aanwezig:

 • commissie Algemene Zaken
 • commissie Historisch Onderzoek
 • commissie Wandelroutes
 • commissie Onderhoud Website
 • commissie Ondersteuning Filmproducties
 • commissie Marketing en Branding
 • commissie Communicatie en PR

 

Voor diverse commissies zoeken wij nog enthousiaste leden. Heeft u interesse? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Projectplan van de stichting

De ideeën voor het tot leven brengen van onze historie zijn inmiddels vastgelegd in een projectplan. Dit plan is allereerst verdeeld in de (voorlopige) twee thema’s en wel de geschiedenis van de bende van de Bokkerijders als de geschiedenis van de regio. Het historisch onderzoek is inmiddels in volle gang en de stichting hoopt eind 2009 een boek en een daaraan gekoppelde wandelgids met betrekking tot de bende van de Bokkerijders te presenteren.

In de periode naar november 2009 worden ook al voorbereidingen getroffen voor een filmscript van een filmdocumentaire met de titel: “De Bokkerijders met de dode hand, een nieuwe visie”. Medio 2009 hopen wij aan de hand van gegevens uit het onderzoek de lokatiescouting te kunnen starten om eind 2009 met de casting te beginnen.

De stichting heeft omtrent het thema Bokkerijders echter nog veel meer activiteiten in haar projectplan beschreven, die wij te zijner tijd op deze website zullen publiceren.

Met betrekking tot de geschiedenis van de regio heeft de stichting eveneens boeken, wandelgidsen en filmdocumentaires gepland. Ook hierover zullen wij u hiervoer, zodra actueel, informeren via deze website.

Alle producten worden daarnaast geschikt gemaakt voor onze jongere generatie. Interessante artikelen en spreekbeurten zullen voor de leeftijdsgroep van 10 – 13 jaar beschikbaar worden gesteld. Daarnaast werk- en documentatiemateriaal en zoek- en speurtochten met betrekking tot beide thema’s. Ook de mogelijkheid van PDA-wandelingen voor zowel jong als oud worden bekeken.

Op 24 november 2008 werd het projectplan ambtelijk besproken met de provincie Limburg. Het enthousiasme waarmee ons projectplan daar werd ontvangen geeft de leden van de stichting alle moed voor het succesvol laten slagen van hun doelstellingen.

Wie ist diese gemeinnützitge Stiftung entstanden?

 

Die Stiftung mit dem Namen “Sjtichting Genealogiek Sjènne” (SjtiGS) ist ansässig in Schinnen. Dieser Ort liegt in der Provinz Limburg in der Niederlande. Anfangs stellte man sich zur Aufgabe, das Interesse der Einwohner für ihre Geschichte mit Büchern, Wanderführern, Wanderungen und Dokumentarfilme zu wecken. Aber schon bald stellte sich heraus, dass auch Einwohner und Institute anderer Gemeinden der Euregio sich für dieses Projekt interessierten und dass die Geschichte eines Dorfes oder Gemeinde nicht einseitig geschrieben werden kann. Diese Geschichte ist nämlich eng verbunden mit Ereignissen aus der Region, ja sogar aus Europa. Und das macht das Erforschen und Verfassen dieser Geschichte erst recht spannend.

Die Stiftung hat hierzu ihr Blickfeld vergrößert und eingeteilt in einen Rand-, Forschungs- und Fokusbereich. Der Randbereich ist Europa und der Forschungsbereich wird von den Städten Roermond im Norden, Lüttich im Süden, Tongeren im Westen und Köln im Osten begrenzt. Unser Fokusbereich ist natürlich die Euregio. Denn schon bei unserem ersten Themenbereich über die Bockreiter stellte sich bald heraus, dass dieses vergrößerte Blickfeld für eine genaue Beschreibung der Ereignisse notwendig war. Beim Themenbereich Geschichte werden wir uns ebenfalls auf die Euregio fokussieren. Inzwischen arbeitet die Stiftung zusammen mit der niederländischen Provinz Limburg, Heimatvereinen, der internationalen Bockreitergenossenschaft, Kreismuseum Schippersbeurs Elsloo, dem Touristikverband Süd-Limburg, dem Landkreis Heinsberg und vielen anderen. Demnächst planen wir Gespräche mit dem Landkreis Aachen, der Stadt Aachen und der belgischen Provinz Limburg.

Die Zusammensetzung der Stiftung

 

Die Stiftung besteht aus einem Vorstand und verschiedenen Arbeitsgruppen. Im Vorstand sind Fritz Schoonbrood als Vorsitzender, Jo Meens als Schriftführer und Sjef Meens als Kassenführer vertreten. Die Arbeitsgruppen, mit je einem eigenen Vorsitzenden, unterstützen den Vorstand. Die folgenden Arbeitsgruppen sind vorhanden:

 • Geschäfsführung
 • historische Forschung
 • Wanderwege
 • Webseite
 • Unterstützung Filmproduktionen
 • Marketing und Branding
 • Kommunikation und P.R.

 

 

Wir suchen für verschiedene Arbeitsgruppen noch begeisterte Mitglieder. Sind Sie interessiert? Wir würden uns sehr freuen wenn Sie sich bei uns melden!

 

Der Projektplan der Stiftung

Inzwischen haben wir die Ideen, unsere Geschichte wieder lebendig zu machen, in einem Projektplan festgelegt. Dieser Plan ist (vorerst) eingeteilt in zwei große Themenbereiche und bezieht sich auf die Geschichte der Bande der Bockreiter und auf die Geschichte der Euregio. Die Erforschung dieser Historie ist inzwischen im vollen Gang und wir hoffen, Ende 2009 das Buch und den damit verbundenen Wanderführer über die Bande der Bockreiter präsentieren zu können. In diesem Zeitraum werden ebenfalls Vorbereitungen getroffen für ein Drehbuch eines Dokumentarfilms mit dem Titel: “Die Bockreiter mit der toten Hand, neue Einsichten”. Die Location Scouting und die Casting der Schauspieler für diesen Film werden voraussichtlich im September bzw. Dezember d.J. anhand der dann vorhandenen Forschungsergebnisse starten.

Die Stiftung hat in Bezug auf den Themenbereich Bockreiter noch weitere Aktivitäten im Projektplan beschrieben, die wir demnächst auf dieser Webseite bekannt geben werden.

In Bezug auf die Geschichte der Euregio planen wir ebenfalls das Verfassen und Herausgeben von Büchern, Wanderführern und Dokumentarfilmen. Hierüber werden wir Sie ebenfalls auf dieser Webseite informieren.

Und auch die Jugend wird nicht vergessen. Interessante Publikationen, Vorträge sowie Lehr- und Arbeitsmaterial über beide Themenbereiche werden für Jugendliche zwischen 10 und 13 Jahre zur Verfügung gestellt. Außerdem Such- und Erkundungsausflüge in der Euregio. Über Möglichkeiten von PDA-Wanderungen für Jung und Alt haben wir ebenfalls nachgedacht.

Am 24. November 2008 wurde der Projektplan mit der niederländischen Provinz Limburg besprochen. Die Begeisterung seitens der Provinz Limburg, gibt den Mitgliedern der Stiftung alle Hoffnung, die Zielsetzungen erfolgreich zu erreichen.

Formation de la foundation

La foundation a été créée en Schinnen. Initialement, il était de cibler l’histoire de la ville Schinnen travers des livres, des guides de marche, des randonnées et de films documentaires, plus à l’attention de la population à apporter. Bientôt aussi les personnes intéressées et les institutions des autres municipalities pour le projet et il a été constaté que l’histoire ne sera pas unilatéralement pur un village ou une ville a pu être écrit. Cette histoire est trop liée à des événements de region et meme d’Europe. Et qui fait de la recherché et de décrire exactement excitant. La fondation a maintenant porté ses travaux et divisé en une pointe, la recherche et le domaine.

Le bord est formé par l’Europe, l’étude de zone délimitée par les lieux de Roermond, dans le nord, au sud de Liège, Tongres et de Cologne à l`ouest à l’est. Le domaine est la région de l’ouest de l’exploitation minière. Toutefois, dans notre premier numéro très vite apparu que le domaine de l’augmentation a été Bokkerijders l’Euregio. Et également le theme de l’histoire sera notre depart euregio. La foundation travaille actuellement avec la province de Limbourg, l’histoire locale des groups, la Limburgse Bokkerijdersgenootschap, le Limbourg du Sud Office de Tourisme, dans les locaux Elsloo Schipper, Landkreis Heinsberg et de nombreux autres.

 

Structure de la foundation

 

La structure de la foundation se compose d’un conseil executive et de plusieurs comités. Le Conseil executive est formé par Frits Schoonbrood, Président, Jo Meens, Secrétaire et Jef Meens, Finances. La foundation a aussi un certain nombre de comités de travail, chacun avec son proper président. Les comités suivants sont disponibles:

 • Affaires generals
 • La recherché historique
 • Randonnée pédestre
 • Site Web Maintenance
 • Support de production cinématographique
 • Marketing et image de marquee
 • Communication et relations publiques.

Pour plusieurs comités de recherché, nous cherchons enthousiastes members. Etes-vous intéressé? N’hésitez pas à nous contacter.

 

Projet de la foundation

Les idées sont désormais inscrites dans un projet. Ce plan est divisé en (provisoire) deux thèmes à savoir l’histoire de la Bande des Bokkerijders de l’histoire de la région. La recherche historique est actuellement en plein essor et la fondation espère présenter la fin de 2009, un livre et un associé de randonnée sur le Bokkerijders présents. Au cours de la période de Novembre 2009 sont également prévues pour le script d’un film avec le titre: ‘La mort Bokkerijders avec la main, une nouvelle vision.’À la mi 2009, nous espérons, sur la base de données de l’étude de repérage de commencer à la fin 2009, avec le moulage peut commencer. La fondation a sur le sujet Bokkerijders encore bien d’autres activités décrites dans son projet. En ce qui concerne l’histoire de la région, la Fondation a aussi des livres, des guides randonnée et des films documentaries prévu. Les produits sont également adaptés à notre jeune generation . Des articles intéressants et des conferences seront pour le groupe d’âge des 10-13 ans. Nou cherchons la possibilité de promenades PDA pour les jeunes et les vieux. À 24 Novembre 2008, le projet a été discuté avec l’administration de la province de Limbourg. L’enthousiasme avec le quell notre projet a été reçu cela , donne les membres de la foundation tout le courage pour réussir à faire un succes de leurs objectifs.

 


Het laatste nieuws

Belaef de Boekeriejesj

Een cultuurhistorisch festival in Schinnen en Geleen Lees verder...

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!